پزشکان

مسئولین فنی
دكتر آزاده طبيعي
دكتر آزاده طبيعي
 • متخصص پوست و مو
 • تخصص از دانشگاه علوم پزشكي مشهد
  پزشكي عمومي از دانشگاه علوم پزشكي گيلان
 • شماره تماس :
 • 38421883
 • آدرس مطب :
 • ابتداي خيابان احمد آباد - ساختمان سهند زرين - طبقه اول
 • ساعات حضور در کلینیک :
 • شنبه : 11:30 - 8:30
  يكشنبه : 20 - 16:30
  دوشنبه : 11 - 8:30
  سه شنبه : 13:30 - 8:30
  پنجشنبه : 15 - 12
دكتر مهرناز تولايي
دكتر مهرناز تولايي
 • متخصص پوست و مو
 • تخصص از دانشگاه علوم پزشكي مشهد
  پزشكي عمومي از دانشگاه علوم پزشكي مشهد
 • شماره تماس :
 • 38450156
 • آدرس مطب :
 • محتشمي 1 - ساختمان 33
 • ساعات حضور در کلینیک :
 • شنبه : 12 - 9 و 17:30 - 16
  يكشنبه : 15 - 12
  دوشنبه :10:30 - 9:30 و 17:30 - 16
  سه شنبه : 12 - 9
  چهارشنبه : 12 - 9
  پنجشنبه : 12 - 9
پزشکان
دكتر آزاده طبيعي
دكتر آزاده طبيعي
 • متخصص پوست و مو
 • تخصص از دانشگاه علوم پزشكي مشهد
  پزشكي عمومي از دانشگاه علوم پزشكي گيلان
 • شماره تماس :
 • 38421883
 • آدرس مطب :
 • ابتداي خيابان احمد آباد - ساختمان سهند زرين - طبقه اول
 • ساعات حضور در کلینیک :
 • شنبه : 11:30 - 8:30
  يكشنبه : 20 - 16:30
  دوشنبه : 11 - 8:30
  سه شنبه : 13:30 - 8:30
  پنجشنبه : 15 - 12
دكتر مهرناز تولايي
دكتر مهرناز تولايي
 • متخصص پوست و مو
 • تخصص از دانشگاه علوم پزشكي مشهد
  پزشكي عمومي از دانشگاه علوم پزشكي مشهد
 • شماره تماس :
 • 38450156
 • آدرس مطب :
 • محتشمي 1 - ساختمان 33
 • ساعات حضور در کلینیک :
 • شنبه : 12 - 9 و 17:30 - 16
  يكشنبه : 15 - 12
  دوشنبه :10:30 - 9:30 و 17:30 - 16
  سه شنبه : 12 - 9
  چهارشنبه : 12 - 9
  پنجشنبه : 12 - 9
دكتر مهناز بني هاشمي
دكتر مهناز بني هاشمي
 • متخصص پوست و مو
 • تخصص از دانشگاه علوم پزشكي مشهد
  پزشكي عمومي از دانشگاه علوم پزشكي مشهد
  استاد تمام دانشگاه و عضو هيئت علمي
 • شماره تماس :
 • 38402922
 • آدرس مطب :
 • احمد آباد - عارف - عارف 1 - ساختمان پزشكان رازي
 • ساعات حضور در کلینیک :
 • سه شنبه : 19:30 - 16
دكتر فخرالزمان پزشك پور
دكتر فخرالزمان پزشك پور
 • متخصص پوست و مو
 • تخصص از دانشگاه علوم پزشكي مشهد
  پزشكي عمومي از دانشگاه علوم پزشكي مشهد
  استاد دانشگاه و عضو هيئت علمي
 • شماره تماس :
 • 36049370
 • آدرس مطب :
 • انتهاي بلوار سجاد - حاشيه بلوار پلاك 285
 • ساعات حضور در کلینیک :
 • دوشنبه : 19 - 17
دكتر فرحناز ثمره محمديان
دكتر فرحناز ثمره محمديان
 • متخصص پوست و مو
 • تخصص از دانشگاه علوم پزشكي مشهد
  پزشكي عمومي از دانشگاه علوم پزشكي مشهد
 • شماره تماس :
 • 38444163
  38409651
 • آدرس مطب :
 • احمد آباد - خيابان عارف 2 - ساختمان 1/30
 • ساعات حضور در کلینیک :
 • يكشنبه : 11 - 9:30
  چهارشنبه : 15 - 13:30
  پنجشنبه : 18 - 17
دكتر هما جليلي
دكتر هما جليلي
 • متخصص پوست و مو
 • تخصص از دانشگاه علوم پزشكي مشهد
  پزشكي عمومي از دانشگاه علوم پزشكي مشهد
 • شماره تماس :
 • 38443687
  38443674
 • آدرس مطب :
 • پرستار 1 - ساختمان پزشكان 20 - طبقه دوم
 • ساعات حضور در کلینیک :
 • پنجشنبه : 10 - 8
دكتر زهرا خاني
دكتر زهرا خاني
 • متخصص پوست و مو
 • تخصص از دانشگاه علوم پزشكي مشهد
  پزشكي عمومي از دانشگاه علوم پزشكي مشهد
 • شماره تماس :
 • 38463883
 • آدرس مطب :
 • عارف 3 - پلاك 26
 • ساعات حضور در کلینیک :
 • شنبه : 15 - 14
دكتر مسعود دادخواه
دكتر مسعود دادخواه
 • متخصص پوست و مو
 • تخصص از دانشگاه علوم پزشكي مشهد
  پزشكي عمومي از دانشگاه علوم پزشكي كاشان
 • شماره تماس :
 • 38468669
 • آدرس مطب :
 • انتهاي ابوذر غفاري 1 - ساختمان پزشكان زيبا آفرين
 • ساعات حضور در کلینیک :
 • شنبه : 21 - 18
  يكشنبه : 10:30 - 9
  دوشنبه : 21 - 18
  سه شنبه 16 - 14
  پنجشنبه : 12 - 11(مشاوره كاشت مو)
دكتر فرزانه دلگشايي
دكتر فرزانه دلگشايي
 • متخصص پوست و مو
 • تخصص از دانشگاه علوم پزشكي مشهد
  پزشكي عمومي از دانشگاه علوم پزشكي مشهد
  استاديار و عضو هيئت علمي دانگاه آزاد اسلامي مشهد
 • شماره تماس :
 • 38451405
  38424603
 • آدرس مطب :
 • پرستار 1 - ساختمان پزشكان پرديس
 • ساعات حضور در کلینیک :
 • دوشنبه : 13:30 - 11:30
  چهارشنبه : 11:30 - 9
  پنجشنبه : 13 - 11
دكتر وحيد سپهر
دكتر وحيد سپهر
 • متخصص پوست و مو
 • تخصص از دانشگاه علوم پزشكي مشهد
  پزشكي عمومي از دانشگاه علوم پزشكي يزد
 • شماره تماس :
 • 38553582
 • آدرس مطب :
 • ميدان بيمارستان امام رضا(ع) - ابتداي خيابان رازي - ساختمان پزشكان رازي(پارسيان)
 • ساعات حضور در کلینیک :
 • شنبه : 13:30 - 12
  يكشنبه : 16:30 - 15:30
  پنجشنبه : 20:30 - 19
دكتر وحيد صوفي زاده
دكتر وحيد صوفي زاده
 • متخصص پوست و مو
 • تخصص از دانشگاه علوم پزشكي مشهد
  پزشكي عمومي از دانشگاه آزاد تهران
 • شماره تماس :
 • 44229991
 • آدرس مطب :
 • سبزوار - خيابان كاشفي شمالي - پلاك 129/1
 • ساعات حضور در کلینیک :
 • پنجشنبه : 12 - 11
دكتر محمد جواد يزدان پناه
دكتر محمد جواد يزدان پناه
 • متخصص پوست و مو
 • تخصص از دانشگاه علوم پزشكي مشهد
  پزشكي عمومي از دانشگاه علوم پزشكي مشهد
  استاد دانشگاه و عضو هيئت علمي
 • شماره تماس :
 • 38465449
 • آدرس مطب :
 • احمد آباد - پرستار 1 - ساختمان سماء
 • ساعات حضور در کلینیک :
 • چهارشنبه : 15:30 - 14:30
  پنجشنبه : 15:30 - 14:30